3.Department of Accounting

Department of Accounting

ØWANG zhuquan

ØZHANG shixing

ØLUO fukai

ØNI junyuan

ØWANG hong

ØWANG jian

ØYU weibing

ØSUN jianqiang

ØPANG yongmei

ØJIANG hongqing

ØLIU xiuli

ØLI xue

ØFANG qiaoling

ØLIU xuehua

ØMA guanglin

ØFAN peiyin

ØXU fengxia

ØXU jingna

ØGAO fang

ØDU yuan

ØWANG zhenjie

ØHU chunhui

ØDU rui

ØSUN ying

ØCHENG liubing


Ph.D and Master Supervisors

Name

Position

Research interests

Ph.D supervisors

Zhuquan Wang

Professor and Head of Department

Accounting theory, financial accounting, working capital management

Fukai Luo

Professor

Financial management, financial theory

Shixing Zhang

Professor

Accounting principles, integrated reporting, value management

Masters’ supervisors

Hong Wang

Professor

Accounting principles, accounting for financial instrument  

Jianqiang Sun

Professor

Strategic financial management, financial theory and method

Junyuan Ni

Professor

Accounting information systems

Xue Li

Professor

Auditing theory and method, environmental auditing

Hongqing Jiang

Professor

Public sector accounting, financial accounting theory

Peiyin Fan

Associate Professor

Human resource accounting

Yongmei Pang

Associate Professor

Financial management

Xiuli Liu

Associate Professor

International accounting, human-based accounting

Weibing Yu

Associate Professor

Financial accounting theory, accounting standards and rules

Qiaoling Fang

Associate Professor

Auditing theory and method

Jian Wang

Associate Professor

Accounting information systems

Jingna Xu

Associate Professor

Strategic financial management

Fengxia Xu

Associate Professor

Cost accounting

Guanglin Ma

Lecturer

Human-based accounting, financial diagnosis

Fang Gao

Lecturer

Accounting theory, financial accounting

Chunhui Hu

Lecturer

Human-based accounting, value creation management, taxation

Xuehua Liu

Lecturer

Going concern and performance audit

Ying Sun

Lecturer

Working capital management, internal control

Zhenjie Wang

Lecturer

Corporate finance, working capital

Yuan Du

Lecturer

Stakeholder management, financial theory

Rui Du

Lecturer

Financial accounting