2.Department of Business Administration

Department of Business Administration

ØWANG miao

ØLENG shaosheng

ØJIANG zhonghui

ØYUAN jieqiu

ØGUO hui

ØGE yuming

ØSU huiwen

ØZHANG qinsheng

ØLIU jingxiao

ØLI xiaowei

ØSUN linjie

ØDENG xiaohui

ØLI zhigang

ØWANG fulin

ØLIANG shuo

ØDUAN zhixia

ØWANG shuilian

ØQIN man

ØYANG hanyi

ØNING jing

ØWANG wan


 Technolgy Economic and Management

Name

Title

direction

WANG miao

Professor

Enterprisetechnology innovation management

SU huiwen

Professor

Business process reengineering

JIANG zhonghui

Professor

technology management mechanism of enterprise

LIANG shuo

Lecturer

Project investment and financing management


Enterprise Management

Name

Title

direction

WANG miao

professor

Strategic management

QUAN xijian

professor

Enterprise system and corporate governance

SU huiwen

professor

Process of strategic management and human resource management

LENG shaosheng

professor

Enterprise operation management

CUI xun

professor

Marketing theory and marketing management

YUAN jieqiu

professor

Human resource management

JIANG zhonghui

professor

Enterprise operation management

LIU jingxiao

Associate professor

Organizational behavior and human resource management

MIAO xizhe

Associate professor

Marketing planning and management

ZHONG weilin

Associate professor

Corporate strategy, International marketing

LI xiaowei

Associate professor

Innovation management, Risk management

ZHANG jianlu

Associate professor

Consumer behavior,  Logistics management

HUA zhaohong

Associate professor

Marketing theory, Customer value

ZHANG ying

Associate professor

Consumer behavior, Business management

LI zhigang

Associate professor

Business strategy management and enterprise growth management

XU jingjun

Associate professor

Marketing of agricultural products and trade, Marine economy and management

SUN linjie

Associate professor

Enterprise innovation management,Financial science and technology

DUAN zhixia

Lecturer

enterprise management

DENG xiaohui

Lecturer

industrial organization management

WANG juying

Lecturer

Enterprise strategy and e-commerce

ZHOU rongsen

Lecturer

Marketing strategy, Brand strategy and channel relationship management

CAO ming

Lecturer

E-commerce, Information technology management, Enterprise development strategy

GE luqing

Lecturer

The network marketing, E-commerce

WANG shuilian

Lecturer

Business model innovation, Incubator organization management

ZHANG xixi

Lecturer

Human resource management

QIN man

Lecturer

Enterprise strategic management, Marine economic management

XIE lijuan

Lecturer

Commodity circulation and distribution management, Supply chain management