Postgraduate Programs

Master students can choose from five majors and in each major there are multiple research areas available, as follows:

Majors ,Research Areas and Supervisor for Master Students

Major

Research Areas

Supervisor

Physical Oceanography

Surf

GUAN Changlong

ZHAO Dongliang

WU Kejian

ZHENG Guizhen

SUN Jian

Ocean Circulation

WU Dexing

WANG Wei

BAO Xianwen

LIN Xiaopei

LAN Jian

CHEN Xueen

WAN Xiuquan

MENG Xiangfeng

WU Lixin

Internal wave and mixing

TIAN Jiwei

ZHAO Wei

CHEN Xu

YANG Qingxuan

WANG Caixia

DU Tao

Oceanecosystem dynamics

LV Xianqing

Shallow sea dynamics

WEI Hao

JANG Wensheng

YANG Bo

HAN Shuzong

Polar sea dynamics

ZHAO Jinping

SHI Jiuxin

SHU Jie

DU Ling

Operational Oceanography

Business oceanography

WU Kejian

ZHOU Liangming

Seabed observation network,

emergencyprediction  system of

ocean

LI Peiliang

YANG Bo

Integrated management of marine resources and interests

management of marine resources

GUO Peifang

Assessment of Marineenvironment and resource

ZHU Qinglin

Meteorology

Ocean-Atmosphere interaction

WANG Qi

LIU Qinyu

SUN Jilin

HU Ruijin

JIA Yinglai

ZHENG Xiaotong

FAN Lei

Climate dynamics

HUANG Fei

DIAO Yina

LI Ziliang

LI Chun

ZHAO Chuanhu

Marine meteorology

FU Gang

ZHANG Suping

JIANG Xia

SHENG Lifang

GAO Shanhong

Atmospheric Physics and Atmospheric Environment

Atmospheric Environment

SHENG Lifang

GAO Shanhong

QU Wenjun

WANG Wencai

Marine atmospheric boundary layer

SHENG Lifang

GAO Shanhong

HUANG Fei

Sea fog

FU Gang

ZHANG Suping

GAO Shanhong

LI Pengyuan