Laboratory Staff

Name

Title

Research Area

Office

Phone

e-mail

BAI Yan

Techinicion

Meteorology

405

66781309

baiyan@ouc.edu.cn

CAO Yong

Techinicion

Hydromechanics

239

66786380

caoy@fio.org.cn

GUO Cheng

Techinicion82032270

jeffreyguo@ouc.edu.cn

JIAO Yutian

Senior Techinicion

Polar oceanography

235

66782097

jiaoyutian@ouc.edu.cn

LIU Yingchen

Techinicion

Meteorology

405

66781309

liuyc@ouc.edu.cn

LIU Yongling

Techinicion

Physical oceanography

343

66781880

liuyl@ouc.edu.cn

LIU Zizhou

Assistant Techinicion

Physical oceanography

236

66782850

zailiuzizhou@163.com

MENG Jing

Techinicion

Hydromechanics

232

66782148

mengjing@ouc.edu.cn

YUE Shuhong

Senior Techinicion

Meteorology

405

66781309

shhyue@ouc.edu.cn

ZHANG Ping

Techinicion


435

82032364

zhping@ouc.edu.cn

ZHAO Jianzhong

Techinicion

Ocean investigation

232

66782148

zjz@ouc.edu.cn