Administration

Dean

Prof. Wang Xunchen

Tel:+86-532-66782831

xuchenwang@ouc.edu.cn

Deputy Dean

Prof. Li Xianguo

Tel:+86-532-66782215

lixg@ouc.edu.cn

Deputy Dean

Prof. Wang Haizeng

Tel:+86-532-66782503

haizwang@ouc.edu.cn

Deputy Dean

Prof. Zhang Guiling

Tel:+86-532-66781810

guilingzhang@ouc.edu.cn

Deputy Dean

Prof. Xia Shuwei

Tel:+86-532-66782407

shuweixia@ouc.edu.cn

Deputy Dean

Prof.Chen Wenshou

Tel:+86-532-66782482

chwsh@ouc.edu.cn