Leadership

Executive DeanXin Wang

+86-532-66781321

wangxinhd@ouc.edu.cn

Party SecrectaryZhaofangLiu

 +86-532-66781795

lzf@ouc.edu.cn

Associate DeanWei Liu

 +86-532-66781906

 weiliu@ouc.edu.cn

Shougang Chen

Yue Zhang                                  

 +86-532-66781688

 +86-532-66783721 

 sgchen@ouc.edu.cn

 zhangyue@ouc.edu.cn

Hongtao Zhu

 +86-532-66781623

 zhthd@ouc.edu.cn