Department of Marketing & Electronic Business

Department of Marketing & Electronic Business

ØQUAN xijian

ØCUI xun

ØHAN limin

ØMIAO xizhe

ØZHONG weilin

ØWU chunhui

ØWANG dajun

ØZHANG jianlu

ØZHOU rongsen

ØHUA zhaohong

ØXU jingjun

ØGE luqing

Ø ZHANG ying

ØXU zhichao

ØCAO ming

ØWANG juying

ØZHANG xixi

Ø XIE lijuan

ØYU huijuanFaculty of Marketing


Name

Title

Direction

QUAN xijian

Professor

Strategies Management

HAN limin

Professor

Marine Fisheries Management

CUI xun

Professor

Marketing Management & Customer Value Theories

WU chunhui

Associate Professor

Marketing Planning & CI Design

MIAO xizhe

Associate Professor

Marketing Planning & Management

ZHONG weilin

Associate Professor

International Marketing

ZHANG jianlu

Associate Professor

Consumer Behavior & Logistics Management

ZHANG ying

Associate Professor

Entrepreneurial Management

HUA zhaohong

Associate Professor

Marketing Management & Customer Value Theories

XU jingjun

Associate Professor

Marine Fisheries Management

Zhou rongsen

Lecturer

Marketing Strategies & Channel Relationship

WANG dajun

Lecturer

Human Resources Management

GE luqing

Lecturer

Internet Marketing & e-Business Management

XU zhichao

Lecturer

Logistics & e-Business Management

ZhANG xixi

Lecturer

Human Resources Management

WANG juying

Lecturer

Enterprises Strategies & e-Business Management

CAO ming

Lecturer

MIS & e-Business Management

XIE lijuan

Lecturer

Supply Chain Management