Contact Us


LIBRARY

DIRECTORS

NAME

TEL.

E-MAIL

WANG Mingquan

+86-532-66782749

mqwang@ouc.edu.cn

CHEN Guohua

+86-532-66781661

chengh@ouc.edu.cn

XIE Zhengxia

+86-532-66782744

oucxie@ouc.edu.cn

HU Yuanzhen

+86-532-66782975

yzhuap@ouc.edu.cn

WU Di

+86-532-66786069

wudi@ouc.edu.cn

WANG Xuefeng

+86-532-66786097

wxfouc@ouc.edu.cnDEPARTMENT

CHIEF

TEL.

E-MAIL

Borrowing

WANG Shaojun

66782354

wangsj@ouc.edu.cn

Reading

SONG Yeyao

66782553

songyeyao@ouc.edu.cn

Acquisition & Cataloguing

XIE Dengfeng

66782655

xiedengfeng@ouc.edu.cn

Reference

ZAN Dong

66781891

zandong@ouc.edu.cn

System & Technology

WANG Dong

66786506

wangdong@ouc.edu.cn

Ocean literature & Digitization

LIU Qing

66782760

liuqing@ouc.edu.cn

Business Office

XIE Zhengxia

66782744

oucxie@ouc.edu.cn

QISEE

Wang Xuefeng

66786097

wxfouc@ouc.edu.cn